Sempozyumun Amacı

Endüstrileşme ve ekonomik kalkınma, gelişmekte olan ülkelerde hızlı kentleşmeyi de beraberinde getirmektedir. Bu süreçte yeni kentler oluşmasından çok mevcut kentlerde nüfus hızla artmakta, ulaşım sağlanması gereken bir hizmet olmasının yanı sıra bir güvenlik ve çevre problemi olarak da gündemi işgal etmektedir. Türkiye gibi karayolu ulaşımını ana ulaşım türü olarak seçen ülkelerde kent ölçeğinde yaşanan sorunların yanı sıra ağ geneli güvenlik, kapasite ve çevre problemleri de belirmektedir. Bu bağlamda çözüm; ulaştırma mühendisliğinin bir alt disiplini olan ve karayolu ile karayolu ağlarının, karayoluna bitişik arazi kullanımlarının ve diğer ulaşım türleri ve bunların terminalleriyle etkileşiminin planlanmasını, tasarlanmasını ve işletilmesini ele alan “Trafik Mühendisliği”nde yatmaktadır.

Ülkemizde pek bilinmeyen, sorunların palyatif çözümlerle geçiştirilmesinin benimsenmesi nedeniyle bilinmek de istenmeyen ve bu ortamda layık olduğu konuma da erişemeyen “Trafik Mühendisliği” kapsamı itibarı ile gerek yerel gerekse ulusal ölçekte ulaşım planlamasının ve dolayısıyla ulaşımın sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde şekillendirilebilmesinin anahtarı konumundadır.

Bu sempozyum ile amaçlanan; trafik mühendisliğinin inşaat mühendisliğindeki yerinin, kapsam, amaç ve ilkelerinin netleştirilmesi, alan profesyonelleri (akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar ve ilgili tüm meslektaşlar) arasında bilgi ve deneyim aktarımı yolu ile güncelin takip edilmesinin ve iletişimin sağlanması, yerel ve ulusal ölçekte söz konusu problemlerin tanımlanması ve olası çözüm önerilerinin geliştirilebilmesidir. Bunun yanı sıra sempozyum bağlamında disiplinler arası iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi de daha etkin alan kullanım ve ulaşım politikaları ve planları geliştirilmesi için önem verilen bir başka unsurdur.